The state model of innovative capacity at the industrial enterprises’ level

In the article the methodical approach to designing of state model of innovative capacity at the industrial enterprises’ level is developed. The basic parameters and indicators system for effectiveness usage of innovative capacity at an industrial enterprise’s level are developed. The analysis of change in the state of innovative capacity of Russian industrial enterprises from 1999 to 2014 is conducted. The application of the designed state model of innovative capacity at the industrial enterprises’ level will determine the quality of economic growth at the present stage. The conclusions about the formation of innovative development of the Russian economy.

Keywords: an innovative capacity, an industrial enterprise, a model, a state, the basic parameters, the indicators for effectiveness usage

References

 1. Anchishkin, A. I. Nauka – tekhnika – ekonomika. – 2-ye izd. – M.: Ekonomika, 1989. – 383 s.
 2. Kochetkov, S. V. Metody stimulirovaniya ispol'zovaniya innova-tsionnogo potentsiala predpriyatiya / S. V. Kochetkov // Innovatsii. – 2005. – № 7. – S. 112-114.
 3. Sovetskaya ekonomika: novoye kachestvo rosta: Ucheb. posobiye. Dlya sistemy polit. ucheby / Pod red. L. I. Abalkina. – M.: Politizdat, 1988. – 350 s.
 4. Ekonomicheskiye tsikly i ekonomicheskiy rost / A. A. Akayev [i dr.]. – SPb.: Izd-vo Politekhn. un-ta, 2011. – 456 s.
 5. Yaponiya: ekonomika, obshchestvo i nauchno-tekhnicheskiy progress / Avt. koll. – M.: Nauka. Glavnaya redaktsiya vostochnoy literatury, 1988. – 344 s.
 6. Yasin, Ye. G. Sostoitsya li novaya model' ekonomicheskogo rosta v Rossii? / Ye. G. Yasin i dr. // Voprosy ekonomiki. – 2013. – № 5. – S. 4-39.
 7. A Guide to Practical Technological Forecasting. – Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1973.
 8. Brown, Murray. On the Theory and Measurement of technological Change. – The University Press : Cambridge, 1970.
 9. E. Dennison, The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives Before Us, Supplementary Paper No. 13, Committee for Economic Development, 1962.
 10. R. Solow. Technical Change and the Aggregate Production Function, The Review of Economics and Statistics, vol. 39, (August, 1957), p. 312-320.
 11. W. E. G. Salter, Productivity and Technical Change (Cambridge University Press, 1960).

 

Authors