Analysis of the results of a scientific study on the topic «Prospects and main directions of sustainable development in the context of global challenges»

Review of the monograph «Prospects and main directions of sustainable development in the context of global challenges», prepared by a team of authors A. A. Bezrukov, N. L. Gagulina, G. V. Getmanova, V. V. Glukhov, E. A. Gorin, Jose Carlos Cuadrada, K. K. Zaitseva, S. N. Kuzmina, S. V. Marchenko, V. V. Medvedev, M. V. Medvedeva, T. R. Mkrtchyan, V. V. Okrepilov, O. G. Prelovskaya, V. A. Raskovalov, V. P. Semenov, V. V. Silaeva, S. O. Snisarenko, A.V. Chernikova, S. O. Shaposhnikov, Yu. F. Shekhanov, N. A. Yudina, V. V. Yashchenko according to the results of scientific research on the specialty 08.00.05 «Economics and management of the national economy: standardization and product quality management», specialty 27.06.01 «Management in technical systems»

Keywords: sustainable development, quality, education, management

References

Authors