Strategy for planning innovative activities of IT-companies for the production and implementation of cloud software products

The innovative nature of the activities of IT companies in the field of the production and implementation of cloud software products (CSP) is considered and is based on the production of such CSPs, which should be used to solve new business problems for end-users, which were not previously solved. The novelty of the proposed approach is manifested in the fact that not only production is considered, but also the organization of the implementation of its results. The innovative nature of the activity is manifested in the distinctive features of the formation of a planning strategy for this activity. Sequence of actions in the process of forming a strategy of planning innovative activities consists of four stages: determination of the content of the basic concepts of the strategy; SWOT-analysis; justification of the strategy by sections of the business plan for the production and implementation of СSP; development of the concept of strategic planning. Is formulated the author's concept of strategic planning of innovative activities of IT companies for the production and implementation of CSP.

Keywords: cloud software products, IT-companies, innovation activity, planning strategy

References

 1. Normative regulation of the digital environment. Ministry of Economic Development of the Russian Federation. https://www.economy.gov.ru/material/directions/gosudarstvennoe_upravlenie. (In Russian.)
 2. I. L. Andreevskiy, R. V. Sokolov. Soglasovaniye ekonomicheskikh interesov predpriyatiy informatizatsii v sfere oblachnykh informatsionnykh sistem//Izvestiya SPbGEU. 2021.№ 1 (127). S. 129-136. (In Russian.)
 3. F. Analoui. Strategicheskiy menedzhment malykh i srednikh predpriyatiy: uchebnik dlya studentov vuzov, obuchayushchikhsya po spetsial'nosti 061100 «Menedzhment organizatsiy» i 060800 «Ekonomika i upravleniye na predpriyatii (po otraslyam)»/Per. s angl. F. Analoui, A. Karami. M.: Yuniti-Dana, 2005. 400 s. (In Russian.)
 4. V. S. Yefremov. Strategiya biznesa. Kontseptsii i metody planirovaniya: uchebnoye posobiye. M.: Fin-press, 1998. 192 s. (In Russian.)
 5. Institute for Statistical Studies and Economics of Knowledge. https://issek.hse.ru/en.  (In Russian.)
 6. G. Mintsberg, B. Al'strend, Dzh. Lempel. Shkoly strategiy. SPb.: Iz-vo «Piter», 2001. 336 s. (In Russian.)
 7. A. I. Orlov. Management: textbook. Moscow: Izumrud Publishing House, 2003. (In Russian.)
 8. S. A. Popov. Strategicheskiy menedzhment: aktual'nyy kurs: uchebnik dlya bakalavriata i magistratury. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Izdatel'stvo Yurayt, 2019. 481 s. (In Russian.)
 9. Strategic planning. The concept and stages of strategic planning. http://www.stplan.ru/articles/theory/strplan.htm.  (In Russian.)
 10. G. Mintsberg, B. Al'strand, Zh. Lampel'. Strategicheskoye safari. Ekskursiya po debryam strategicheskogo menedzhmenta. M.: Al'pina Pablisher, 2016. 365 s. (In Russian.)
 11. National program «Digital Economy 2024». https://digital.ac.gov.ru/about . (In Russian.)
 12. Business portal Tadviser. State. Business. IT. http://www.tadviser.ru/index.php/Аналитика_TAdviser.  (In Russian.)

Authors