General product safety practices

The article discusses the issues of ensuring the safety of products for the consumer, the need for certification is tests for compliance with technical conditions, standards, safety requirements and other regulatory documents, verification of the reliability of the results obtained and consideration of possible risks. The proposed methods can be considered in any testing laboratory conducting certification tests

Keywords: testing laboratory, product safety, product quality, risk assessment, product testing, GOST R ISO 17025.

References

  1. S. A. Meshkov, M. A. Rudyj Monitoring provedeniya processa ispytaniya produkcii//Peterburgskij ekonomicheskij zhurnal. 2022. № 1-2. https://cyberleninka.ru/article/n/monitoring-provedeniya-protsessa-ispytaniya-produktsii.
  2. GOST ISO/MEK 17025-2019. Obshchie trebovaniya k kompetentnosti ispytatel'nyh i kalibrovochnyh laboratorij. Vzamen GOST R ISO/MEK 17025-2009; Vved. 15 iyulya 2019 g. https://docs.cntd.ru/document/1200166732.
  3. G. D. Volkova, I. V. Trifanov. Vnedrenie sistemy menedzhmenta kachestva v deyatel'nost' ispytatel'nyh laboratorij//Reshetnevskie chteniya. 2012. № 16. https://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-sistemy-menedzhmenta-kachestva-v-deyatelnost-ispytatelnyh-laboratoriy.
  4. A. N. Bogomolova. Analiz izmenenij v trebovaniyah k ocenke sostoyanij izmerenij, reglamentirovannyh v nacional'nyh normativnyh dokumentah//Nauchnoe obozrenie. Pedagogicheskie nauki. 2019. № 3-4. S. 16-21. https://science-pedagogy.ru/ ru/article/view?id=1971.Authors