Graph-analytical approach to assessing the competitiveness of the company

The article proposes a graph-analytical method for analyzing and choosing strategies for managing the competitiveness of products. This method allows you to structure the problem and determine the strategy of the company producing innovative products. This approach may be useful in the practice of assessing the company’s competitiveness in the market for the development and introduction of new products

Keywords: grapho-analytical approach, strategic management, competitiveness of the company, competitive advantages, new product

References

  1. Voronov D. S. Dinamicheskij podxod k ocenke konkurentosposobnosti predpriyatij // Marketing v Rossii i za rubezhom. 2014. № 5. – S. 92-102.
  2. Shhiborshh, K.V. Sravnitel`ny`j analiz konkurentosposobnosti i finansovogo sostoyaniya predpriyatij otrasli i/ili regiona // Marketing v Rossii i za rubezhom. – 2000. − № 5 (19). − S. 92-111.
  3. Kotler F. Osnovy` marketinga Kratkij kurs. – M.: Vil`yamc, 2015 — 496 s.
  4. Fomin V.I., Kuzneczova O.B. Analiz bazovy`x strategij upravleniya konkurentosposobnost`yu platny`x obrazovatel`ny`x uslug na osnove grafoanaliticheskogo podxoda. // Sb. dokladov I nauchno-prakticheskoj konferencii «Sovremenny`e problemy` prikladnoj informatiki», SPb, SPbGIE`U, 2005. – S. 72-76.
  5. Fomin V.I. Grafo-analiticheskij metod analiza i vy`bora strategii upravleniya konkurentosposobnost`yu tovarov i uslug. // Mir e`konomiki i prava. Federal`ny`j nauchno-teoreticheskij zhurnal. – 2010. №5. – S.4-8.

Authors