Methodological approaches to innovative development of retail trade

The article reveals the content of the main directions, principles, factors and conditions of innovative development of trade. A key element is the trade-technological innovations aimed at improving the trading services with the goal of creating additional consumer benefits. The proposed instruments of innovation development of trade-oriented design of advanced retail formats

Keywords: retail trade, innovation, format of trading, trading-technological process, innovative development

References

 1. Hallier B. Modern Stores: A Historyof Technical Development. Moscow, Interekspert, 2009, 184 p. (transl. from Engl.).
 2. Krasyuk I.A., Krymov S.M., Medvedeva Y.Y., Chernisheva A.M., Lashko S.I. Marketing Management in Retail Chains.International Journal of Applied Business and Economic Research. 2017. vol. 15. № 12. pp. 83-91.
 3. Krasyuk I.A., Bakharev V.V., Medvedeva Y.Y. Sector specific features of innovative development in the Russian economy. SHS Web of Conferences 35, 01052 (2017) DOI: 10.1051/shsconf/20173501052. ICIE-2017.
 4. Krasyuk I.A., Kirillova T.V., Kozlova N.A. Network technologies as innovative solution in commodity circulation. SHS Web of Conferences 35, 01055 (2017) DOI: 10.1051/shsconf/20173501055. ICIE-2017.
 5. Shkurkin D.V., Krasyuk I.A., Krymov S.M., Kazantseva I.G., Zakharenko G.N.Sales Policy and Sales Marketing System. International Journal of Applied Business and Economic Research. 2017. vol. 15. № 12. pp. 203-213.
 6. Dashkov L. P., Miroshnichenko V.V. Potential use of innovation in the implementation of trade-technological process at retail trade enterprises. Predprinimatel'stvo i biznes: teoriya, metodologiya i praktika effektivnogo upravleniya. Materialy IV Mezhdunarodnogo nauchnogo kongressa. Finansovyy universitet pri Pravitel'stve Rossiyskoy Federatsii [ Proc. 64h Int. Symp. Entrepreneurship and business: theory, methodology and practice of effective management]. Moscow, 2016, pp. 123-129 (In Russian)
 7. Peter Doyle. Menedzhment: strategiya i taktika [Management: strategy and tactics]. Saint-Petersburg, Piter, 2002,524 p.
 8. Dudakova I.A. Marketing formirovaniya i razvitiya regional'noy infrastruktury roznichnoy torgovli na primere gorodov (teoriya, metodologiya, praktika) Diss. dokt. ekon. nauk [Marketing the formation and development of regional infrastructure of retail trade on the example of cities (theory, methodology, practice). Dr. Ekon. sci. disss.]. Rostov-on-don, 2011. 50p.
 9. Krymov S.M., Dudakova I.A. Aktual'nye problemy organizatsii proizvodstva, ekonomiki i marketinga [Topical problems of organization of production, Economics and marketing]. Rostov-on-don, 2011. 140 p.
 10. Medvedev Yu. Yu., Krasyuk I. A. Characteristics of the Innovative Environment of Retail Enterprises. Prakticheskiy marketing [Practical marketing].2016, no 12-1 (2381) pp. 63-67 (In Russian)
 11. Pereverzeva T.A. Teoretiko-metodologicheskie osnovy sistemno –adaptivnogo institutsional'nogo regulirovaniya protsessov razvitiya torgovli : Diss. dokt. ekon. nauk [ Theoretical and methodological foundations of the systemic –institutional adaptive control of processes of development of trade. Dr. Ekon. sci. disss.] Saint-Petersburg, 2011. 45 p.
 12. Fedyunin D.V. Metodologiya i metody upravleniya innovatsiyami v roznichnoy torgovle: monografiya [Methods and methodology of innovation management in retailing] Moscow. KnoRus, 2013. 209 p.
 13. Cheglov V.P. Innovatsionnyy riteyl. Organizatsionnoe liderstvo i effektivnye tekhnologii [Innovative retail companies. Organizational leadership and effective technology] Moscow. ID «Forum»: INFRA-M, 2014. 272 p.
 14. Sharf A. A. [Innovation in manufacturing: basic problems and ways of their solution] Materialy II Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii Problemy sovremennoy ekonomiki [Proc. II Int. sci. conf.] Chelyabinsk, 2012. pp. 31–33. (In Russian) 
 15. Federal State Statistics Service. http://www.gks.ru

Authors