Shushkin Mikhail Aleksandrovich

National Research University Higher School of Economics - Nizhny Novgorod Doctor of Economics, Marketing Department of National Research University Higher School of Economics - Nizhny Novgorod

List of articles