Korshunov Ilya Alekseevich

Government at the Nizhny Novgorod region. PhD (in Chemistry), associate professor, Deputy Minister of Education at the Nizhny Novgorod region

List of articles