Dolzhikova Evgeniya Yurevna

Junior Researcher, Laboratory of innovative additive technologies, MSTU «STANKIN»

List of articles