Alexandrovskiy Sergey Vladimirovich

National Research University Higher School of Economics - Nizhny Novgorod Candidate of Economics (PhD), Marketing Department of National Research University Higher School of Economics - Nizhny Novgorod.

List of articles